Статут

Согласно Законот за здруженија и фондации (Службен весник на Р. Македонија бр. 52/2010) основачкото Собрание на „Асоцијација за заштита на цивилно општетсво и социјално загрозени категории МЕЃУНАРОДЕН СОЈУЗ – Скопје” од Скопје на седницата одржана на ден 31.05.2017 ја донесе следнава:

ОДЛУКА

За усвојување на Статутот на здружението

Член 1

Се усвојува Статутот на здружението „Асоцијација за заштита на цивилно општетсво и социјално загрозени категории МЕЃУНАРОДЕН СОЈУЗ – Скопје”

Член 2

Интегралниот текст на Статутот е составен дел од оваа Одлука

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила со нејзино донесување.

 

Статут – Меѓународен Сојуз                                                                                 

© Copyright 2017 - Асоцијација за заштита на цивилно општество и социјално загрозени категории "Меѓународен Сојуз - Скопје"