Акт за основање

Врз основа на член 19 од Законот за здруженија и фондации (Сл. Весник на РМ бр. 52/2010, 135/20111), изборното собрание на основачите на „Асоцијација за заштита на цивилно општетсво и социјално загрозени категории МЕЃУНАРОДЕН СОЈУЗ – Скопје” на ден 31.05.2017 го донесе следниот

АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ
На здружението „Асоцијација за заштита на цивилно општетсво и социјално загрозени категории МЕЃУНАРОДЕН СОЈУЗ – Скопје”

Член 1
Со оваа одлука се основа здружението „Асоцијација за заштита на цивилно општетсво и социјално загрозени категории МЕЃУНАРОДЕН СОЈУЗ – Скопје” со седиште во Скопје на адреса ул. Васил Ѓоргов бр. 34/2-52, Скопје, 1000 Скопје, Р.Македонија

Член 2
Основачите на здружението „Асоцијација за заштита на цивилно општетсво и социјално загрозени категории МЕЃУНАРОДЕН СОЈУЗ – Скопје”. се полнолетни лица, граѓани на Република Македонија и тоа:

АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ

© Copyright 2017 - Асоцијација за заштита на цивилно општество и социјално загрозени категории "Меѓународен Сојуз - Скопје"